Omsätt forskning om autism till praktik i förskolan

2017-10-06

Kompetensutveckling i kombination med coachning för all personal, systemstöd och ett bra stöd från förskolechef ger förutsättningar till en god implementering av ett forskningsbaserat arbetssätt kring barn med autismspektrumdiagnos (ASD).

Det konstaterar Lise Pettersson-Roll, som är professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Hon har, tillsammans med ett par kollegor, gjort en etnografisk fallstudie där de har undersökt förutsättningar för implementering av mångsidiga program (EIBI) i svensk förskola. Kort sagt, de ville se hur det fungerar att implementera EIBI i verkligheten.

I studien, där de gjort deltagande observationer, använt fokusgrupp och intervjuat resurspedagog, habilitering och föräldrar till barn med ASD som går på olika förskolor, fann de både inbyggda styrkor och svårigheter i det svenska systemet.

En stor styrka är att det finns en hög grad av inkludering i svensk förskola, sett ur ett internationellt perspek-tiv, vilket är viktigt för att skapa delaktighet. Ett av de inbyggda hindren i arbetsvardagen är att resurspedagogen, som organisatoriskt tillhör förskolan men erhåller handledning från habiliteringen, kan hamna vid sidan av förskolans arbetslag och inte bli delaktig i planeringen runt barnet.

- Det behöver inte vara så, men det är en inbyggd risk att den som arbetar närmast barnet inte blir betraktad som en del av personalen och därför står utanför. Och det skapar ju en besvärlig situation - ska man få till en inkluderande miljö med mål för barnet kopplade till målen för förskolan, behöver resurspersonen och flera i arbetslaget aktivt vara med i planeringen, betonar Lise.
(Specialpedagogiska skolmyndigheten)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9