Olikheter mellan förskolor i arbetet med särskilt stöd

2017-11-26

Det finns stora kvalitetsskillnader i hur förskolor arbetar med särskilt stöd. Många förskolor har inte tillräckligt utvecklade arbetssätt och rutiner för arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Det visar Skolinspektionens granskning av 35 förskolor.

- Alla barn i behov av särskilt stöd ska få den hjälp de behöver. Men på många av de förskolor vi har besökt har personalen inte en gemensam syn på vad särskilt stöd innebär och vad arbetet innefattar. Barnen riskerar då att få sämre möjligheter att lära sig och utvecklas, säger Anna Gabrielsson, utredare på Skolinspektionen.

På två tredjedelar av de granskade förskolorna behöver arbetet med barn i behov av särskilt stöd utvecklas. Ofta saknas arbetssätt för att undersöka och analysera barns stödbehov samt för att dokumentera, följa upp och utvärdera stödinsatser. Det innebär en risk att förskolan inte kan säkerställa att stödinsatser motsvarar barnets behov, till exempel i form av bilder, tecken eller annan stöttning i lek och socialt samspel.

Det varierar mellan förskolorna ifall det finns rutiner för arbetet med särskilt stöd och hur de i så fall ser ut. På de förskolor där arbetet fungerar väl finns det vanligtvis implementerade rutiner. På dessa förskolor har även personalen kunskap om och en gemensam förståelse för vad uppdraget att arbeta med särskilt stöd innebär.

Förskolecheferna har i de flesta fall kunskap om vilket ansvar de har för att verksamheten är utformad så att barn får det stöd de behöver. Men cheferna ger inte alltid personalen tillräckliga förutsättningar för att genomföra arbetet i praktiken. Till exempel behövs vägledning och kompetensutveckling.

Vid granskningen besökte Skolinspektionen 35 förskolor under två dagar. Under besöken genomförde inspektörerna intervjuer med förskolechefer och personal. De gjorde även observationer med fokus på hur personalen arbetar för att skapa förutsättningar för alla barn att delta i verksamheten.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9