Systematiskt kvalitetsarbete för arbetslaget


En fortbildning för arbetslaget i förskolan. Vi går igenom hela processen med fokus på tillvägagångssätt, ansvarsfördelning och hur man kopplar arbetet till den pedagogiska planeringen.

Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän och förskolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla verksamheten. Verksamhetens resultat behöver dessutom följas upp kontinuerligt. FSO:s fortbildning i systematiskt kvalitetsarbete i arbetslaget syftar till att stärka de förmågor och utveckla de kunskaper som behövs för att leda verksamheten mot nationella mål, med respekt för normer, värden och institutionella villkor.

Syfte och mål
Syftet med fortbildningen är att som pedagog i förskolan få en fördjupad kunskap i hur det systematiska kvalitetsarbetet går till. Den syftar också till att skapa medvetenhet om det egna ansvaret och den betydelse det har för att utveckla förskolan i riktning mot de nationella mål som finns i förskolans styrdokument. Deltagarnas egna erfarenheter är viktiga utgångspunkter för dagens innehåll och upplägg.

Målet är att varje deltagare

  • får en god kännedom om vad det systematiska kvalitetsarbetet syftar till
  • blir medveten om sitt eget ansvar och därmed inflytande
  • förstår vikten av ett kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer här om FSO:s utbildning i systematiskt kvalitetsarbete.

Genomförande

Fortbildningen omfattar en heldag förlagd på förskolan.Vi arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet och kopplingen till den pedagogiska planeringen och verksamheten.

Innehåll
Syfte med arbetet – Varför och hur?
Ansvarsfördelning – Vem gör vad?
Delaktighet – inflytande – Vilka ska få möjlighet att påverka arbetet?
Dokumentation – Varför och hur?
Måluppfyllelse – Vilka är de nationella målen respektive förskolans egna? Hur påverkar dessa varandra

I fortbildningen ges exempel på enkla tillvägagångssätt i arbetet och hur alla i verksamheten kan ges möjlighet att påverka den pedagogiska planeringen, såväl personal som barn och deras vårdnadshavare. Exempel och förslag ges också på hur man tydligt förmedlar arbetssätt och värderingar till vårdnadshavare. I gruppdiskussioner behandlar vi läroplan, skollag samt FN:s barnkonvention och hur dessa ligger till grund för det systematiska kvalitetsarbetet. I fortbildningen ingår dokument och modell framtagna av FSO.
 
Pris: Heldag 18.875 kr exkl moms och reskostnader. Endast för medlemmar i FSO.

För mer information, maila till utbildning(a)ffso.se.


© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9