Råd till förskolans personal beträffande anmälningsskyldighet

(Rekommendationerna är framtagna i samarbete med BRIS)

 Enligt socialtjänstlagen är du som personal skyldig att göra en anmälan till socialtjänstkontoret om du misstänker att ett barn far illa. Det är viktigt att förskolan inte bara har en handlingsplan för vad man ska göra när man uppfattar signaler från barnet på att allt inte står rätt till hemma, utan det är minst lika viktigt att arbeta förebyggande.
 
 
EXEMPEL PÅ FÖREBYGGANDE ARBETE  
• Skapa en förtroendefull kontakt med familjen genom ett respektfullt bemötande redan från början. Visa intresse och engagemang kring allt som är positivt kring barnet och förmedla detta vidare till familjen.
 
• Skapa ett bra samarbetsklimat med socialkontoret med namn på vem man skall kontakta om det finns oro för ett barn. Arbeta fram rutiner tillsammans med socialkontoret kring hur ni ska gå tillväga och tydliggör olika roller och ansvarsområden.
 
• Informera föräldrar vid introduktionen att det finns ett samarbete med BVC och socialtjänst vid behov och bjud gärna in representanter som själva kan presentera sig och sin verksamhet.
 
• Avdramatisera anmälningsförfarandet. Inte genom att låta bli att anmäla utan genom att tänka på vilket språkbruk som används. Hur du själv skulle vilja bli bemött i en liknade situation är en bra utgångspunkt.
 
• Om du arbetar i ett föräldrakooperativ så skall samma handlingsplan användas som i kommunala förskolor.
 
• Genomför regelbundna utvecklingssamtal med föräldrarna. Utöver barnets utveckling är det viktigt att lyfta positiva händelser och engagera dig i hur barnet fungerar hemma. Om du från början visar att du är engagerad och intresserad av barnet så bygger du ett förtroende som möjliggör även obehagliga frågeställningar längre fram. Du kan passa på att ställa en öppen fråga. Till exempel ”Är det något mer som kan vara bra för oss att veta om hur Kalle har det utanför förskolan?”
 
Förslag till handlingsplan  
OM DU SER ATT BARNET BETER SIG PÅ ETT SÄTT SOM GÖR DIG OROLIG
 
• Var noga med sekretessen. Inga föräldrar eller barn ska få vetskap om dina iakttagelser. Om du arbetar i föräldrakooperativ ska du inte informera styrelsen. Om din förskola har flera avdelningar ska övriga avdelningar inte informeras.
 
• Diskutera i personalgruppen vilka iakttagelser av barnet som gjorts.
 
• För noggranna anteckningar om vad barnet säger och gör med datum och tidpunkt för varje iakttagelse.
 
• Om ni arbetar i en organisation där det finns en föreståndare eller rektor så ska denne involveras i diskussionen på ett tidigt stadium. Det är vanligt att denne tar på sig ansvaret att stå för kontakten/anmälan till socialtjänsten. Om ni är oense är varje anställd individuellt skyldig att göra en anmälan om oron kvarstår.
 
• Känner ni er osäkra kan ni begära en konsultation med socialtjänsten. En konsultation är ingen anmälan så länge man inte uppgett familjens namn. Det är ni som fattar beslut om en anmälan ska göras, men socialtjänsten kan säga vad de tycker att ni bör göra.
 
• Skaffa extern handledning av specialpedagog eller barnpsykolog. De kan ge pedagogiska redskap för hur ni arbetar vidare med barnet, till exempel hur ni kan hjälpa barnet att berätta mer. Det gäller att balansera sitt agerande utifrån att det kanske blir polisutredning och social utredning. Därför är samverkan nödvändig i många fall.
 
• Finns misstankar om sexuella övergrepp, barnmisshandel eller könsstympning ska föräldrarna inte informeras innan en anmälan görs. Det skulle kunna försätta barnet i en riskabel situation och det kan försvåra socialtjänstens och polisens utredningsarbete. Om ni är tveksamma till om föräldrarna ska informeras innan anmälan görs så rådgör med socialtjänsten först.
 
• Om det bedöms som lämpligt att föräldrarna informeras, så bokar ni tid för ett gemensamt möte där personalen och familjen tillsammans träffar någon från socialtjänsten. Du kan uppge att din kunskap inte längre räcker till utan du har bett om kompletterande hjälp från en socialsekreterare för att tillgodose barnets behov. Mötet kan hållas i förskolans lokaler efter stängningsdags.
 
 
SOCIALTJÄNSTLAGEN
 
14 kap. Anmälan om missförhållanden
1 § Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.
För familjerådgivning gäller i stället vad som sägs i tredje stycket. De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av skydd.

Om du har frågor är du välkommen att ringa BRIS Vuxentelefon om Barn 077-150 50 50, vardagar 11.00-13.00.

Klicka här för att ladda ned en PDF av denna text.


© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9