Rekommendationer för köregler


Vad säger skollagen?

Enligt skollagen ska fristående förskolor som erhåller bidrag från kommunen vara öppna för alla barn som ska erbjudas plats på förskola. (Skollag 2010:800 8 kap 3-7 §§ samt 18 §) Vissa undantag medges dock. (Prop 2009/10:165).

Skollagen regler även principerna för urval om inte alla kan beredas plats (SFS 2010:800 8 kap 19 §). Huvudprincipen för urval* ska vara anmälningsdatum. Däremot medges undantag från huvudprincipen, exempel på undantag som ansetts vara godtagbara av regeringen är syskonförtur, geografisk närhet och verksamhetens särskilda karaktär**. Då huvudmannen har ansvar för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och läroplanen samt att barngruppen har en lämplig storlek och sammansättning medges ytterligare två undantag från huvudregeln. Dessa undantag är barnets ålder och barnets eget behov (SFS 2010:800 2 kap 8 § samt 8 kap 8 §). Beslut om intagning (urval) som inte följer huvudregeln ska alltid dokumenteras, en barnkonsekvensanalys bör göras och det ska finnas en beslutsmotivering med referens vilka undantag som gjorts. Vid tillsyn ska förskolan kunna visa på hur man följer huvudprincipen samt vilka undantag som gjorts (SFS 2010:800 26 kap 4 och 7 §§).

*Här vilar ansvaret på lägeskommunen i samband med ansökan om godkännande (SFS 2010:800 2 kap 5 § andra stycket). Det innebär att kommunen vid beslut om godkännande ska ha granskat hur urvalet ska ske. Det ger inte kommunen rätt att i efterhand ändra reglerna. Av förarbeten och praxis framgår att godtagbara grunder är syskonförtur, geografisk närhet och anmälningsdatum.

** Särskilda karaktär – i kommentarerna till skollagen exemplifieras detta som barn vars föräldrar är medlemmar i ett föräldrakooperativ eller barn till anställda hos ett visst företag.

Klicka här för att komma till förslag till köblankett.


© Copyright FSO Fria förskolor  

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9