SSA - Systematiskt säkerhetsarbete


Huvudmannen för förskolan är ansvarig för att barnen har en trygg och säker miljö. Därmed åligger det huvudmannen att i samråd med förskolechefen besluta om vilka säkerhetsrutiner som behöver finnas på förskolan. I dag ställs endast krav på att huvudmannen kontinuerligt genomför SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete) och att man som arbetsgivare kontinuerligt arbetar med SAM (Systematiskt Arbetsmiljöarbete). Sammantaget talar vi i dag om att i förskolan bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete, SSA, för att säkra vardagen för såväl barn som personal. I detta ingår att arbeta förebyggande både inne i förskolan och ute, att vara säker på hur man genomför både utrymning och inrymning.

En förskola är inte isolerad från sin omvärld utan måste förhålla sig till sitt omgivande samhälle.
- Det finns inga utredningar som direkt påvisar en ökande mängd våldsbrott i samhället. Däremot är våldet grövre i de brott som sker.
- Andelen skilsmässor ökar inte nämnvärt men andelen vårdnadstvister ökar.
- Sociala medier och andra kanaler är snabba informationsflöden.
- Den allmänna hotbilden är annorlunda i dag – exempelvis Husbykravallerna, sprängningarna i Malmö, skjutningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Örebro. Oväntat, oprovocerat våld är inte längre en storstadsproblematik.
- Transporter av allt, inklusive farligt gods, ökar och därmed risken för olyckor och utsläpp.

Syfte och mål

Kursen syftar till att:
- Skapa en medvetenhet kring hotbilder och risker.
- Visa på en direkt koppling mellan Skolverkets allmänna råd och det praktiska arbetet som åligger huvudman/förskolechef vad gäller säkerheten på förskolan.
- Ge grundläggande kunskap i juridik i bland annat nödrätt och envars ingripande-/nödvärnsrätt.
- Ge en god kunskap om hur SBA och SAM utgör grunden för förskolans säkerhetsarbete.
- Ge deltagarna praktiska verktyg för att kunna göra egna hot-/riskanalyser.
- Ge deltagarna tillräcklig kunskap för att kunna skapa egna utrymnings- och inrymningsplaner samt hur dessa ska utgöra en del av förskolans vardag.

Målet är att varje kursdeltagare efter avslutad kursdag gemensamt med sitt arbetslag ska kunna göra en egen hot-/riskanalys, samt besluta om beredskapsplan och kunna implementera dessa i sin förskolas vardag.

Förkunskaper

Kursen ställer krav på att deltagarna är väl förtrogna med:
1. Skolverkets allmänna råd och rekommendationer för förskolan
ISBN 978-91-7559-073-8

2. När det värsta händer – om krishantering i förskola och skola
ISBN: 91-85128-54-6

3. Arbetsmiljöverket - Arbete med arbetsmiljön

4. Den egna förskolans SBA och utrymningsplan

Kursens upplägg och omfattning

Kursen omfattar en heldag. I priset ingår lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Introduktion:
En orientering i ämnet SSA samt en genomgång av hithörande lagstiftning.

Genomgång av:
Vad är en risk? Brand eller intern hotbild – kräver de samma tillvägagångssätt?
Hur sker en utrymning? Metod beroende på hotbild, alternativa utrymningsvägar, ansvarsfördelning.
Larma, rädda, släck – och sen?

Fördjupning i Brottsbalken 24 kap.
Statisk kontra dynamisk risk.
Genomgång av hot-/riskanalys – en modell för kontinuerlig bedömning.
Definiera Mål – Metod – Resultat
Konsekvenstänkande – Före – Under - Efter

Sammanfattning och slutord:
Behovet av kommunikation – Vem, Vad och Hur?
”Varumärkesvård” – behovet av snabb återgång
Mediahantering

Pris:
Medlem i FSO, KFO och Arbetsgivaralliansen 2.575 kronor + moms per person.
Ej medlem 3.295 kronor + moms per person.

Särskilt skräddarsydd kurs i SSA, 4 tim på förskolan,
pris 12.000 kr exkl moms och reskostnader/huvudman. Endast medlemmar i FSO.

__________________________________________________________________________

Nästa kurs i SSA: Fredagen den 16 mars 2018 kl 9-17 på hotell Scandic Triangeln  i Malmö. Sista anmälningsdag den 9 februari 2018.
Klicka på den blåa knappen här nedanför för att komma till anmälningsformuläret.

__________________________________________________________________________

Läs gärna mer här om FSO-medlemmen Montessoriförskolan Tjädern i Lövestad, som har skapat en egen inrymningsplan för att skydda barnen.
Artikeln är skriven av Annika Olsson och publicerad med tillstånd av Montessoritidningen.


För mer information, maila till utbildning(a)ffso.se

© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9