VIKTIG INFORMATION om insamling av uppgifter


RKA (Rådet för kommunal analys - ideell förening) samlar just nu in uppgifter från Sveriges kommuner för inmatning i Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen). RKA begärde att kommunerna även skulle samla in uppgifter från fria förskolor. FSO Fria förskolor har varit i kontakt med RKA och påpekat det olämpliga i att kommunen agerar mellanhand, detta med hänsyn till sekretesslagstiftningen.

Den 7 oktober gick RKA ut med ett meddelande till alla kommuner med följande inform
ation, som även omfattar KKiK (Kommunens kvalitet i korthet):
- Medverkan från fristående förskolor är frivillig
- Undersökningen omfattas inte av statistiksekretessen
- Uppgifter som lämnas till kommunen omfattas av offentlighetsprincipen och kan begäras ut av allmänheten

Just nu landar även SCB:s statistikundersökning i de fristående förskolornas brevlådor. Anledningen till att varje fristående huvudman får denna undersökning är att Skolverket och SCB efter påpekande från FSO ändrade sina rutiner för statistikinsamling. I stället för att kommunerna samlar in uppgifterna lämnar numera varje huvudman, offentlig och privat, sina uppgifter direkt till SCB.

Det enda den fristående förskolan ska svara på är alltså SCB-undersökningen som skickas direkt till förskolan. För SCB-undersökningen gäller statistiksekretessen. Inga andra undersökningar skyddas av den sekretessen eller är tvingande för den fristående huvudmannen att delta i.

FSO har dessutom ställt en fråga till Datainspektionen angående den omfattande mängd information som vissa kommuner begär av FSO:s medlemmar. Det handlar om uppgifter om föräldrar, nya familjekonstellationer, barn, adresser, skyddad identitet mm.

Datainspektionen slår fast att kommunerna inte får samla in fler uppgifter än vad som är nödvändigt för att besluta om utbetalning av bidrag. Kommunerna ska också kunna motivera varför de olika uppgifterna behövs för att rätt bidragsutbetalning ska ske. Kommunen måste garantera att det endast är kommunen som får tillgång till uppgifterna och att de endast används för det ändamål de samlas in (ingen samkörning med andra register är alltså tillåten).

Förskolan är dessutom skyldig att försäkra sig om att kommunen hanterar uppgifterna på det sätt som man har sagt. När det gäller skyddade uppgifter krävs stark autentisering för att uppgifterna ska få skickas elektroniskt.

Är du osäker på vad som gäller när det handlar om de olika insamlingarna av uppgifter och sekretess, kontakta FSO:s kansli: info@ffso.se.

RKA = Rådet för främjande av kommunala analyser (ideell förening)
Kolada = Kommun- och landstingsdatabasen
SCB = Statiska Centralbyrån (statlig myndighet)


© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9