Internationella kooperativa alliansens sju kooperativa principer


Frivilligt och öppet medlemskap

Kooperativ är frivilliga organisationer som är öppna för alla som kan använda deras tjänster och ta på sig medlemskapets ansvar - utan diskriminering avseende kön, social ställning, ras, politisk eller religiös övertygelse.

Demokratisk medlemskontroll
Kooperativ är demokratiska organisationer som styrs av medlemmarna, vilka aktivt deltar i fastställande av mål och riktlinjer och i beslutsfattande. De förtroendevalda är ansvariga inför medlemmarna. Medlemmarna har lika rösträtt (en medlem, en röst). Kooperativ på andra nivåer organiseras också på ett demokratiskt sätt.

Medlemmarnas ekonomiska deltagande
Medlemmar bidrar på ett rättvist sätt till den kooperativa föreningens kapital och utövar kontroll över det i demokratisk ordning. Åtminstone en del av detta kapital är vanligtvis den kooperativa föreningens gemensamma egendom. Räntan på det insatskapital som utgör villkor för medlemskapet är begränsad, om ränta över huvud taget utgår. Medlemmarna kan avsätta överskottet till följande ändamål:

- Utveckla den kooperativa föreningen - om möjligt genom att reservera medel, vilka åtminstone till en del ska vara bundna, 
- Ge medlemmarna förmåner i förhållande till deras nyttjande av den kooperativa föreningen,
- Stödja andra aktiviteter som godkänts av medlemmarna.

Självständighet och oberoende
Kooperativ är fristående organisationer för självhjälp som styrs av medlemmarna. Om de ingår avtal Muntlig eller skriftlig överenskommelse som medför rättigheter och skyldigheter för parterna. Oavsett formen är avtalet normalt bindande för båda parter. med andra organisationer, inklusive regeringar, eller skaffar externt kapital sker detta på villkor som säkerställer demokratisk medlemskontroll och som vidmakthåller den kooperativa självständigheten.

Utbildning, praktik och information
Kooperativ erbjuder utbildning och praktik till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer och anställda så att de effektivt kan bidra till utvecklingen av sina kooperativ. De informerar allmänheten - särskilt unga och opinionsbildare - om den kooperativa föreningens särart och fördelar.

Samarbete mellan kooperativ
Kooperativ tjänar sina medlemmar mest effektivt och stärker den kooperativa rörelsen genom att samarbeta på lokal, nationell samt regional och internationell nivå.

Samhällshänsyn
Kooperativ arbetar för en hållbar utveckling av sina lokalsamhällen enligt riktlinjer som godtagits av medlemmarna.


© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9